Mr.Wealthy

Member VIP.
Mr.Wealthy

ยินดีต้อนรับ Mr.Wealthy เข้าสู่หน้า สมาชิกระดับวีไอพี เพื่อใช้งาน สมุดบันทึก : วินัยขั้นสูงสู่สู่ความสำเร็จ

กระบวนการในการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึก มีอยู่ 2 ขั้นตอนที่สำคัญ คือ

ขั้นที่ 1 เรียนรู้เทคนิคขั้นสูงในการตั้งเป้าหมาย + วิธีการบรรลุเป้าหมาย ตามที่ใจปรารถนา 7 ด้าน

ขั้นที่ 2 กรอกแบบบันทึกภารกิจที่ต้องทำในแต่ละวัน